Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije-POLICIJSKA UPRAVA U NOVOM SADU, na osnovu člana 15. st. 3. Zakona o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS” br. 104/13, 42/15 I 87/18), izdala je Licencu pravnom licu Special Security d.o.o. Novi Sad  za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite.

U sprovedenom postupku nadležni organ je utvrdio da su ispunjeni svi uslovi predviđeni članom 10. Zakona o privatnom obezbeđenju..

Licenca je izdata dana 28.01.2019. godine a period važenja je pet godina u skladu sa navedenim Zakonom.

Sa ovim dokumentom kompanija Special Security poseduje sve licence neophodne za izradu Plana upravljanja rizicima (Plana obezbedjenja)

Izmene i dopune postojećih zakona i usvojeni novi zakoni iz oblasti bezbednosti

Izmene i dopune postojećih zakona i usvojeni novi zakoni iz oblasti bezbednosti

Skupština Srbije usvojila je set zakona iz oblasti bezbednosti, među kojima su izmene i dopune Zakona o policiji, Zakon o smanјenјu rizika od katastrofa i upravljanјu vanrednim situacijama, Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, o detektivskoj delatnosti, o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije.

Takođe, usvojene su i izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju gde se kao novine uvode dve nove licence – licenca za samozaštitnu delatnost i licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne delatnosti.

Zakoni su objavljeni u Službenom glasniku 87/2018.

Određene zakone možete pročitati klikom na pojedinačne linkove: