Obuka za procenu rizika

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u Special Security izvodi se u Novom Sadu. Nakon uspešno završene obuke kandidat dobija Potvrdu o obučenosti za procenu rizika.

Obuka za procenu rizika sprovodi se u učionici i traje 36 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savlađivanje neophodnih znanja kroz 10 tema i dve radionice, na 13 časova predavanja i 23 časa vežbi. Na kraju obuke polaže se Završni ispit u Centru za obuku Special Security, u trajanju od 5 časova.

Završni ispit mogu da polažu samo kandidati koji su prisustvovali svim časovima obuke. Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi Završni ispit, mora ponovo da pohađa stručnu obuku.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Polaznicima koji polože Završni ispit u Centru za obuku Special Security, izdaje se Potvrda o obučenosti za procenu rizika, čime je završena obuka službenika obezbeđenja za procenu rizika.Pojedinačna cena obuke iznosi 30.000 dinara (bez PDV-a), odnosno 36.000 dinara sa PDV-om.Napomene:

 • U cenu je uračunat radni materijal za pripremu ispita;
 • Da bi polaznik stekao uslov za polaganje završnog ispita, mora prisustvovati obuci na svih 36 nastavnih časova.

Rok za prijavu polaznika je minimum 5 (pet) dana pre početka obuke. Dokaz da je polaznik prijavljen je dostavljena neophodna dokumentacija koja sadrži:

 • Prijava za obuku (Obrazac);
 • Fotokopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom);
 • Uverenje o državljanstvu – original na uvid
 • Diploma minimum SSS, – original ili overena kopija na uvid

Sva dokumenta donose se u originalu na uvid pri predaji dokumentacije.Polaznici koji steknu uslove za polaganje Stručnog ispita pred komisijom MUP-a, lično predaju sledeću dokumentaciju u teritorijalno nadležnu policijsku upravu (na osnovu prebivališta ili boravišta):

 • prijava za polaganje Stručnog ispita (Obrazac);
 • potvrda o obučenosti koju je izdao Special Security;
 • fotokopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom);
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje (9.780,00 rsd);

Nakon položenog Stručnog ispita pred komisijom MUP-a i dobijanja Uverenja o položenom stručnom ispitu, svako lično podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj policijskoj upravi (informisati se u policijskoj ispostavi), pri čemu popunjava upitnik i daje saglasnost za vršenje bezbednosne provere.Uz zahtev za izdavanje licence fizičkom licu treba priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci);
 • Diplomu o završenoj školi i stepenu stručne spreme (original ili overena kopija);
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (ne starije od 60 dana u trenutku podnošenja zahteva);
 • Uverenje od suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci);
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu pred komisijom MUP-a;
 • Dokaz o uplati Republičke administrativne takse (3.250,00 rsd).

Izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja obavlja se preko nadležne policijske uprave (po mestu sedišta pravnog lica) tako što pravno lice – preduzetnik kod koga je sužbenik obezbeđenja zaposlen, podnosi zahtev.  Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje legitimacije 

Uputstvo za uplatu: