Obuka za polaganje stručnog ispita za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u Special Security izvodi se u Novom Sadu, u prostorijama Edukativnog centra, u skladu sa Ovlašćenjem za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Obuka za izradu procene rizika od katastrofa se realizuje u ukupnom trajanju od 32 časa (5 dana) u vanradno vreme, u skladu sa Planom obuke i sastoji se iz teorijskog dela i praktičnog dela.

 

Angažovani predavači su iz MUP-a, Sektor za vanredne situacije u Beogradu, Uprava za upravljanje rizikom:

Sistem zaštite i spasavanja: Azemina Jašarević, Inspektor za upravljanje rizikom

Procena rizika od katastrofa: Violeta Matić, Inspektor za procenu rizika

Plan zaštite i spasavanja: Bakija Emrulahi, Zamenik načelnika Odeljenja u Sektoru za vanredne situacije.

Praktični deo obuke sastoji se od simulacije izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

 

Broj polaznika obuke u grupi je od 8 do 15 polaznika.

Pojedinačna cena obuke iznosi 30.000 dinara (bez PDV-a), odnosno 36.000 dinara sa PDV-om.

Napomene:

U cenu je uračunat i radni materijal za pripremu ispita na CD-u;

Da bi polaznik stekao uslov za završetak obuke, mora prisustvovati obuci na svim časovima (32 nastavna časa).

 

Rok za prijavu polaznika je minimum 5 (pet) dana pre početka obuke. Dokaz da je polaznik prijavljen je dostavljena neophodna dokumentacija koja sadrži:

  • prijava za obuku (Obrazac 2);
  • kopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom);
  • Diploma VSS (240 ESBD) – original ili overena kopija na uvid.
  • dokaz o uplati pojedinačne cene obuke u korist Special Security.

Sva dokumenta donose se u originalu na uvid pri predaji dokumentacije.