Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se u skladu s važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS, br. 87/2018) i Uputstvom o metodologiji za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, br.80/2019).

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu Procene rizika od katastrofa i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja Procene rizika od katastrofa, a redovno se usklađuje sa izmenama Procene rizika.

Plan zaštite i spasavanja je osnovni planski dokument kojim se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi svake treće godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije u skladu sa Procenom rizika od katastrofa.

Kompanija Special Security dobila je Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, koje je 03.04.2019. godine izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.