Obuka za planiranje, projektovanje i nadzor sistema tehničke zaštite

Obuku za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, Special Security izvodi u Novom Sadu.

Obuka se sprovodi u učionici u trajanju od 25 nastavnih časova (5 dana). Program se savlađuje interaktivno, kroz sedam različitih tema.

Na kraju obuke polaže se Završni ispit u Centru za obuku Special Security. Ispit mogu da polažu samo kandidati koji su prisustvovali svim časovima obuke. Test se sastoji od 25 pitanja iz programa stručne obuke, s ponuđenim odgovorima i popunjava se zaokruživanjem jednog ili više od ukupno dva ili više ponuđenih odgovora na svako pitanje. Da bi položio Završni ispit, polaznik mora tačno da odgovori na najmanje 18 pitanja na testu. Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi Završni ispit, mora ponovo da pohađa stručnu obuku.

Obuka za planiranje, projektovanje i nadzor sistema tehničke zaštite

Polaznicima koji polože Završni ispit u Centru za obuku Special Security, izdaje se Potvrda o obučenosti za planiranje, projektovanje i nadzor sistema nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, čime je završena obuka službenika obezbeđenja.

Pojedinačna cena obuke iznosi 18.000 dinara (bez PDV-a), odnosno 21.600 dinara sa PDV-om.

Napomene:

 • u cenu je uračunat radni materijal za pripremu ispita na CD-u;
 • da bi polaznik stekao uslov da pristupi polaganju završnog ispita, mora prisustvovati svim časovima obuke.

Rok za prijavu polaznika je minimum 5 (pet) dana pre početka obuke. Dokaz da je polaznik prijavljen je dostavljena neophodna dokumentacija koja sadrži:

 • Prijava za obuku (Obrazac);
 • Fotokopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom);
 • Uverenje o državljanstvu – original na uvid
 • Diploma VSS za projektovanje i SSS za planiranje isključivo Tehničke struke – original ili overena kopija na uvid

Sva dokumenta donose se u originalu na uvid pri predaji dokumentacije.

Polaznici koji steknu uslove za polaganje Stručnog ispita pred komisijom MUP-a, lično predaju sledeću dokumentaciju u teritorijalno nadležnu policijsku upravu (na osnovu prebivališta ili boravišta):

 • prijava za polaganje Stručnog ispita (Obrazac);
 • potvrda o obučenosti koju je izdao Special Security;
 • fotokopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom);
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje (9.780,00 rsd);

Nakon položenog Stručnog ispita pred komisijom MUP-a i dobijanja Uverenja o položenom stručnom ispitu, svako lično podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj policijskoj upravi (informisati se u policijskoj ispostavi), pri čemu popunjava upitnik i daje saglasnost za vršenje bezbednosne provere.

Uz zahtev za izdavanje licence fizičkom licu treba priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Uverenja o državljanstvu – original na uvid (ne starije od 6 meseci);
 • Diploma Tehničke struke minimum SSS – original na uvid.
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (ne starije od 60 dana u trenutku podnošenja zahteva);
 • Uverenje od suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci);
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu pred komisijom MUP-a;
 • Dokaz o uplati Republičke administrativne takse (3.250,00 rsd).

Izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja obavlja se preko nadležne policijske uprave (po mestu sedišta pravnog lica) tako što pravno lice – preduzetnik kod koga je sužbenik obezbeđenja zaposlen, podnosi zahtev. Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje legitimacije 

Uputstvo za uplatu: