Plan bezbednosti izrađuje se u skladu sa Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 i 10/2019), sa Uredbom o merama bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih materijala (“Sl. glasnik RS”, br. 39/2014), kao i zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju oblast privatnog obezbeđenja i oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Plan bezbednosti jedan je od uslova za sticanje Licence za obavljanje radijacione delatnosti visokog rizika koju izdaje Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i izrađuje se isključivo za objekte pravnog lica na kojima se obavlja delatnost visokog rizika. Pravna lica mogu skladištiti radioaktivne izvore na jednoj, dve ili više lokacija. Za svaku lokaciju se izrađuje poseban Plan bezbednosti, kao i za pravna lica koja se bave transportom radioaktivnih izvora.

Pre podnošenja zahteva za sticanje Licence, pravno lice ili preduzetnik je dužan da od Ministarstva unutrašnjih poslova pribavi saglasnost na Plan bezbednosti.

Plan bezbednosti opisuje mere radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti. Plan bezbednosti je poverljiv dokument u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i na saglasnost se dostavlja isključivo u štampanoj formi.

Izrada plana bezbednosti

Za izdavanje saglasnosti za izradu plana bezbednosti uplaćuju se republičke administrativne takse:

 1. za zahtev
 • Iznos: 380,00 dinara
 • Primalac: Budžet RS
 • Svrha uplate: Republička administrativna taksa
 • Račun: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 59-013
 1. za rešenje
 • Iznos: 660,00 dinara
 • Primalac: Budžet RS
 • Svrha uplate: Republička administrativna taksa
 • Račun: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 59-013

Zahtev Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, podnosi pravno lice ili preduzetnik ako se prvi put traži licenca za obavljanje radijacione delatnosti visokog rizika i uz zahtev prilaže kopiju saglasnosti Direktorata na preliminarni izveštaj o sigurnosti ili ako je neophodna obnova odobrenja za obavljanje radijacione delatnosti, dostavlja se kopija rešenja kojim je ista radijaciona delatnost bila prethodno odobrena od strane organa nadležnog za poslove zaštite od jonizujućih zračenja.

Osim navedene potrebne dokumentacije, potrebno je još priložiti i:

 1. Popunjen obrazac: prijava izvora jonizujućih zračenja;
 2. Popunjen obrazac: zahtev za izdavanje odobrenja;
 3. Rešenje o upisu u privredni registar kod Agencije za privredne registre, odnosno rešenje nadležnog suda o upisu u sudski registar;
 4. Osnov korišćenja prostora u kome se obavlja radijaciona delatnost;
 5. Izveštaj o sigurnosti (original);
 6. Program zaštite od jonizujućeg zračenja (original);
 7. Izveštaj ovlašćenog pravnog lica o dozimetrijskoj kontroli izvora zračenja sa mišljenjem o ispunjenosti propisanih mera zaštite od jonizujućih zračenja (original, ne stariji od godinu dana odnosno šest meseci (nuklearna medicina));
 8. Dokaz o posedovanju monitora zračenja (vrsta, tip i serijski broj) koji odgovara vrsti izvora jonizujućih zračenja i koji ispunjava propisane metrološke uslove (atest) za korišćenje u zaštiti od jonizujućih zračenja;
 9. Ugovor sa ovlašćenim pravnim licem koje poseduje licencu za rad skladišta radioaktivnog otpada;
 10. Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na plan bezbednosti (ne odnosi se na korišćenje generatora zračenja);
 11. Dokaz da je uspostavljen, i da se održava i primenjuje integrisani sistem menadžmenta.
 12. Tehničke karakteristike (sertifikati proizvođača) izvora zračenja;
 13. Za izložene radnike dostaviti sledeću dokumentaciju:
 • spisak izloženih radnika, sa navedenim JMBG i sa potpisom direktora;
 • uverenja o osposobljavanju za rad sa izvorima i za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja;
 • ugovor o radu;
 • diploma odgovarajuće stručne spreme;
 • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za rad sa izvorima jonizujućih zračenja (ne starije od godinu dana).

 

izrada plana bezbednosti