Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, matarijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Procena rizika od katastrofa, u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) je obavezna za Republiku Srbiju, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, subjektе od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja), privredna društva, zdravstvene ustanove (izuzev apoteka), predškolske i školske ustanove i fakultetе, za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava, ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici, kao i pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja, izrađuju Procenu rizika i za te organizacione celine.

Ostala privredna društva i druga pravna lica koja nisu decidno određena u Zakonu izrađuju svoju procenu rizika od katastrofa na osnovu preporuke Štaba za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave, zasnovane na proceni rizika od katastrofa jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze.

Izrada Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja poverena je pravnim licima koja imaju Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.

Kompanija Special Security dobila je Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, koje je 03.04.2019. godine izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.