1. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju  vanrednim situacijama
2. Zakon o kritičnoj infrastrukturi
3. Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja
4. Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
5. Uredba o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe
6. Uredba o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije
7. Uredba o sadržaju i načinu izrade plana smanjenja rizika od katastrofa
8  Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa
9. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa
10. Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa
11. Pravilnik o načinu vodjenja Registra privrednih društava i pravnih lica koja rukuju opasnim supstancama

12. Pravilnik o sadržini načinu uspostavljanja i održavanja registra rizika od katastrofa
13. Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje
14. Uputstvo o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja