Procena rizika

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Cilj procene rizika je prevencija neželjenog događaja kroz upravljanje rizicima. Sam dokument (Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja) sadrži i niz mera čija primena umanjuje ili u potpunosti neutrališe rizike. Ovaj Akt nudi rešenja kojima se u svakom smislu, a najviše u ekonomskom, povećava nivo poslovanja preduzeća, smanjivanjem mogućnosti za potencijalne materijalne i ljudske gubitke, i podiže ugled firme.

Special Security izrađuje Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, Standardom SRPS A.L2.003:2017 „Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika” i specifičnim zahtevima i karakteristikama naručioca. Svakoj proceni rizika pristupa se s posebnom pažnjom, bez obzira na osnovnu delatnost, veličinu i pravnu formu naručioca.

Procene rizika izrađuje tim procenitelja, licenciranih i za druge oblasti poslovanja (zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, vanredne situacije, informatički i tehnički rizici). Oni poseduju dugogodišnje iskustvo u radu, kako u sektoru privatne bezbednosti, tako i u vojnim, policijskim i drugim bezbednosnim strukturama.

S naručiocima usluga gradi se partnerski odnos, koji treba da rezultira adekvatnim upravljanjem rizicima u okviru svih poslovnih procesa.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Banke i finansijske institucije

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obavezna je za banke i druge finansijske organizacije. Uredbom o tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (Sl. Glasnik RS, br. 9/2021) definiše se da se tehnička zaštita sprovodi na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obavezno obezbeđeni objekti

Član 3. Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite (Sl. Glasnik RS, br. 98/2016) definiše da se zaštita obavezno obezbeđenih objekata obavlja primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite, na osnovu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Obavezno obezbeđeni objekti obuhvataju:

  • Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje;
  • Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane;
  • Objekte organa grada – jedinice lokalne samouprave;
  • Zatvorene objekte, dvorane, hale i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više;
  • Otvorene objekte, stadione i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više;
  • Tržne centre otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više;
  • Objekte saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad s više od 50.000 stanovnika;
  • Prostor na kome se nalaze nabrojani objekti čini njihov sastavni deo, kao i njihovi prateći objekti.

Ostale organizacije i pravna lica

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ne mora se obavljati ako se pružaju usluge klijentima radi zaštite lica (telohranitelji), zaštite objekata za stanovanje  (privatne kuće i stambene zgrade), zaštite javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju samo redari koje su angažovali organizatori okupljanja, kao i zaštite mikro pravnih lica i preduzetnika koji su registrovani kao mikro pravna lica u skladu s klasifikacijom za razvrstavanje pravnih lica po propisima kojima se uređuju računovodstvo, računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji. Za navedene subjekte neophodna je izrada Plana obezbeđenja koji sadrži i Plan sistema tehničke zaštite.

Projektanti

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava  (Sl. Glasnik RS br. 91/2019) definiše da se na osnovu Akta o proceni rizika, izrađuje Plan tehničke zaštite koji treba da bude usklađen sa zahtevima iz projektnog zadatka.

Sve veći broj kompanija prepoznaje prednost preventivnog delovanja i upravljanja rizicima, u odnosu na represivne mere poslovanja. Visoki poslovni standardi stranih kompanija koje posluju na teritoriji Srbije, prenose se i na domaće kompanije, tako da se u praksu uvodi proces upravljanja rizicima.

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

Obuka se sprovodi u učionici u trajanju od 36 nastavnih časova (šest dana) u Novom Sadu. Za vreme obuke svi polaznici obučavaju se praktičnoj izradi Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja po standardu SRPS A.L2.003:2017 „Bezbednost i otpornost društva – procena rizika “.