Polaganje stručnog ispita za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u Special Security izvodi se u Novom Sadu, u prostorijama Edukativnog centra, u skladu sa Ovlašćenjem za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Kandidati koji steknu uslove za polaganje Stručnog ispita pred komisijom MUP-a, lično predaju sledeću dokumentaciju u Special Security:

  • prijava za polaganje Stručnog ispita (Obrazac 1);
  • kopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom);
  • potvrda o obučenosti koju je izdao Special Security;
  • overena kopija diplome VSS (240 ESBD);
  • dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje.

Broj kandidata u grupi za polaganje je od 10 do 20 kandidata.

Pojedinačna cena ispita iznosi 15.000 dinara (bez PDV-a), odnosno 18.000 dinara sa PDV-om.

Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela ispita. Poznavanje gradiva utvrđenog Programom ispita vrednuje se Kandidatu za svaku oblast posebno.

Opšti (pismeni) deo stručnog ispita sastoji se od dve ispitne oblasti i to: izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Rešavanje opšteg dela ispita traje najduže 180 minuta. Kandidat koji nije položio jednu od dve ispitne oblasti opšteg dela ispita nije položio ispit.

Posebni deo stručnog ispita polažu kandidati koji su položili opšti deo ispita. Posebni deo ispita se polaže usmeno i sastoji se od tri ispitne oblasti i to: sistem zaštite i spasavanja, procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja.

Ocenjivanje i vrednovanje uspešnosti kandidata u toku polaganja stručnog ispita sprovodi se u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje.

Kandidat je uspešno položio stručni ispit ako je na opštem i posebnom delu ispita ocenjen ocenom „položio”.

Kandidat koji je na opštem delu stručnog ispita ocenjen ocenom „nije položio” ponovno polaže ispit. Kandidat koji je položio opšti deo stručnog ispita, a na posebnom delu ispita dobio dve ili više negativnih ocena, nije položio stručni ispit i polaže ceo ispit ponovo. Kandidat koji je položio opšti deo stručnog ispita, a na posebnom delu ispita dobio jednu negativnu ocenu, polaže oblast koju nije položio. Kandidat popravno polaže najviše dva puta oblast koju nije položio, u suprotnom smatraće se da nije položio ceo ispit. Kandidat koji ponovno polaže stručni ispit, pristupa polaganju u prvom narednom terminu. Cena ponovnog polaganja stručnog ispita je 7.500 dinara (bez PDV-a) , odnosno 9.000 dinara sa PDV-om.