Obuka radnika fizičkog obezbeđenja

Obuka radnika fizičkog obezbeđenja u Special Security sprovodi se po Programu obuke za fizičko-tehničku zaštitu,  u Novom Sadu, Somboru i Šapcu.

Obuka službenika obezbedjenja sprovodi se u učionici u trajanju od 55 nastavnih časova (9 dana), kao i u sali za borenje u trajanju od 35 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 10 tema, a u sali za borenje polaznici se obučavaju osnovama upotrebe fizičke snage i osnovnim tehnikama, neophodnim za rad službenika obezbeđenja.

Svaki polaznik je osiguran za vreme obuke, a osiguranje pokriva troškove lečenja, kao i eventualni invaliditet ili smrt usled nezgode.

Obuka radnika fizičkog obezbedjenja završava se ispitom u Centru za obuku Special Security. Ispit mogu da polažu samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke. Test se sastoji od 25 pitanja iz programa stručne obuke, s ponuđenim odgovorima, i popunjava se zaokruživanjem jednog ili više od ukupno dva ili više ponuđenih odgovora na svako pitanje. Da bi položio završni ispit, polaznik mora tačno da odgovori na najmanje 18 pitanja na testu.

Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi Završni ispit, mora ponovo da pohađa stručnu obuku.

Obuka radnika fizičkog obezbeđenja

Polaznicima koji polože završni ispit u Centru za obuku Special Security izdaje se Potvrda o obučenosti za službenika obezbeđenja, čime je završena obuka službenika fizičkog obezbeđenja.

Pojedinačna cena obuke iznosi 18.000 dinara (bez PDV-a), odnosno 21.600 dinara sa PDV-om.

Napomene:

 • u cenu je uračunat radni materijal za pripremu ispita, dostavljen na CD-u;
 • polaznik koji poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara nije obavezan da pohađa deo obuke za službenika obezbeđenja koji se odnosi na zaštitu od požara (6 nastavnih časova), ali nije oslobođen polaganja ispita iz ove oblasti;
 • da bi polaznik stekao uslov da polaže završni ispit, mora prisustvovati svakom času obuke, odnosno 90 nastavnih časova.

Rok za prijavu polaznika je minimum 5 (pet) dana pre početka obuke. Dokaz da je polaznik prijavljen je dostavljena neophodna dokumentacija koja sadrži:

 • Prijava za obuku (Obrazac);
 • Fotokopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom);
 • Uverenje o državljanstvu – original na uvid
 • Diploma minimum SSS, – original ili overena kopija na uvid

Sva dokumenta donose se u originalu na uvid pri predaji dokumentacije.

Polaznici koji steknu uslove za polaganje Stručnog ispita pred komisijom MUP-a, lično predaju sledeću dokumentaciju u teritorijalno nadležnu policijsku upravu (na osnovu prebivališta ili boravišta):

 • prijava za polaganje Stručnog ispita (Obrazac);
 • potvrda o obučenosti koju je izdao Special Security;
 • fotokopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom);
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje (9.780,00 rsd);

Nakon položenog Stručnog ispita pred komisijom MUP-a i dobijanja Uverenja o položenom stručnom ispitu, svako lično podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj policijskoj upravi (informisati se u policijskoj ispostavi), pri čemu popunjava upitnik i daje saglasnost za vršenje bezbednosne provere.

Uz zahtev za izdavanje licence fizičkom licu treba priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci);
 • Diplomu o završenoj školi i stepenu stručne spreme (original ili overena kopija);
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (ne starije od 60 dana);
 • Uverenje od suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci);
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu pred komisijom MUP-a;
 • Dokaz o uplati Republičke administrativne takse (3.250,00 rsd).

Izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja obavlja se preko nadležne policijske uprave (po mestu sedišta pravnog lica) tako što pravno lice – preduzetnik kod koga je sužbenik obezbeđenja zaposlen, podnosi zahtev. Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje legitimacije 

Uputstvo za uplatu: